KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Kişisel Verilerin Koruma Kurulu tarafından 10/03/2018 tarihli Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır.

Universum Sağlık Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak adlandırılacaktır.) olarak tüm şahıslara ait kişisel verilerin en yüksek güvenlik önlemleri altında korunduğunu bildirmekten memnuniyet duyarız.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki tüm mevzuata uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şart ve koşullarda işlenecek olduğunu bildiririz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz yalnızca otomatik yöntemlerle; sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Universum Sağlık Hizmetleri ve Turizm Limited Şirketi aracılığı ile seyahatinize ve konaklamanıza ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili hekimle estetik operasyonunuza ait planlamanın yapılabilmesi amacıyla KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” hukuki sebeplerine dayanılarak; yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları doğrultusunda KVKK’nın 5.maddesinde yer alan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” hukuki sebebine dayanılarak kişisel verileriniz kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacak sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecektir.

2. Tarafımızdan İşlenen Kişisel Veriler

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ad-soyad, kimlik veya pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, hizmetin gerektiği gibi sağlanabilmesi adına tarafınızdan paylaşılan ek bilgileri, fotoğraf ve video çekimi ile elde edilen görsel ve işitsel kayıtlardan oluşan kişisel verilerinizi işliyoruz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunun açık rıza aramadığı haller hariç olmak üzere, rızanız ile aktarılacaktır. Toplanan kişisel verileriniz; haklarınızın korunması ve işlemlerin yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması KVKK 8. maddesinde belirtilen hüküm ve şartlar altında gerçekleştirilecektir.

4. Kişisel Verinin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

Şirketimizce toplanan ve/veya işlenen kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat gereği, kişisel verinin toplanması ve işlenmesi amacına uygun olarak ve makul süre için işlenir. Toplanan kişisel veriler makul süre içinde niteliğine uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

I. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

II. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

III. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

IV. Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

V. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve söz

konusu düzeltme işlemini eğer aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

VI. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılan kişilerinde kişisel verinizi silmesini veya yok etmesini

isteme,

VII. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

VIII. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde

zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen ve yukarıda yazılı haklarınızı kullanmak için Avrupa Konutları 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Kapı No: 8/1/108 Bakırköy-İstanbul adresine ıslak imzalı bir şekilde ve kimlik fotokopiniz ile birlikte elden; iadeli taahhütlü posta ya da noter aracılığıyla; Şirketimizin kurumsal mail adresi olan info@easternclinique.com elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz.

KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.

Şirketimizin başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.